มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อังคาร 23 มีนาคม by Admin, เข้าชม 198

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิศร มีสังเกต

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา ผิวสว่าง

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด พลพวก

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์


อัลบั้มภาพ