Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 18 มีนาคม

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และ พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุนฯ ในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาได้เตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับภาษา วิถีชีวิต อาหาร วัฒนธรรมของประเทศไทย และเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชากลุ่มที่ 1 จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ทั้งนี้นักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาในกลุ่มที่ 2 จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางด่านพรมแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อเข้ามากักตัว 14 วัน ช่วงปลายเดือนนี้ และจะเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 


อัลบั้มภาพ