โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

พุธ 3 มีนาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 408

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ปรียา งามสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ทำหน้าที่ด้านการบัญชีและการเงินประจำคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลตามบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยสามารถคำนวณและจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้อย่างถูกต้อง


อัลบั้มภาพ