ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมสัญลักษณ์ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในเดือนแห่งการพระราชทานนาม "ราชภัฏ" (กลุ่มที่ 2)

อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 321

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พร้อมปล่อยแถวบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมสัญลักษณ์ทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ บริเวณด้านหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 38) ถึงด้านหน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง