ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | อังคาร 23 กุมภาพันธ์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)