Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์

จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เพื่อดำเนินการมอบเกียรติบัตรยกย่องตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ประเภทองค์กรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รับความเห็นชอบรับรองชุมชนคุณธรรม จำนวน 426 ชุมชน องค์กรคุณธรรม จำนวน 40 องค์กร และอำเภอคุณธรรม จำนวน 14 อำเภอ


อัลบั้มภาพ