Blog Detail Pic

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 17 กุมภาพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 072/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) โดยผู้ที่มีรายชื่อขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 29101 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันที

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่

http://bit.ly/3k39pFO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 0217, 0 4455 8344


อัลบั้มภาพ