ม.รภ.สร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของท้องถิ่น

พุธ 10 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 289

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่คณาจารย์

ทั้งนี้การอบรมได้ปรับรูปแบบการประชุมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม จำนวน 170 คน และร่วมกิจกรรมผ่านแอปลิเคชั่น Zoom Meeting จำนวน 200 คน


อัลบั้มภาพ