ม.รภ.สร. กำหนดปฐมนิเทศและทำสัญญาเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พฤหัสบดี 28 มกราคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 1,194

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกประกาศ ที่ 037/2564 เรื่อง ปฐมนิเทศและทำสัญญาเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้รายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 จำนวน 20 ตำบล ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมีกำหนดปฐมนิเทศและทำสัญญาเพื่อจ้างเหมาบริการในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้เอกสารประกอบการทำสัญญาดังนี้

- นักศึกษา

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

2. บัตรนักศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ถึงภาคการเรียนล่าสุด จำนวน 2 ใบ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของตนเอง จำนวน 2 ใบ

- ประชาชน

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของตนเอง จำนวน 2 ใบ

- บัณฑิตจบใหม่

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาปริญญาบัตร /สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ /สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน /สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ใบ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของตนเอง จำนวน 2 ใบ


อ่านประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่

http://bit.ly/39pexjR


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะดำเนินการตัดสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศและทำสัญญาภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศและการทำสัญญาได้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 0217 ,0 4455 8344


อัลบั้มภาพ