(ร่าง) เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด

by Kosin Sanannam | จันทร์ 4 มกราคม

(ร่าง) เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด