Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.รภ.สร. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ราชภัฏชัยภูมิ ที่มาหารือเรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียนสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 2 ธันวาคม

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเท็งไธสง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เดินทางมาปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียนสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


อัลบั้มภาพ