(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คุรภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น ขนาด PM 10,PM 2.5 แบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง

by Kosin Sanannam | อังคาร 1 ธันวาคม

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คุรภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น ขนาด PM 10,PM 2.5 แบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง