มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อังคาร 13 ตุลาคม by Kosin Sanannam, เข้าชม 823
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  4 ท่าน  ดังนี้  
 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์  สืบสันต์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวมาลย์  วงศ์ณรัตน์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง ชิดชอบ
 

อัลบั้มภาพ