ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เสาร์ 30 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
7502

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเฉพาะด้านเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการเขียนผลงานทางวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญรียง ขจรศิลป์ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน น.ส.สุทิศา จั่นมุกดา และ น.ส.หทัยกาญจน์ ทพย์มา จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 175 คน


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image