Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมแสดงในงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ฯ "RJ38"

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยังยื่น "RJ38" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดแสดงในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


อัลบั้มรูป