คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยใช้ประโยชน์จากตู้อบผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
1268

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยใช้ประโยชน์จากตู้อบผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ และคณะ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันที่ 18 มีนาคม 2566 และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราฉลากทางการค้า บรรจุภัณฑ์ เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีตู้อบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ในการนี้ ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลตาเบา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image