Blog Detail Pic

กำหนดการสอบ Exit Exam ในรูปเเบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565

by Kosin Sanannam | พุธ 1 มีนาคม

ม.รภ.สร. กำหนดจัดสอบ Exit Exam สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รหัส 63 ทุกหลักสูตร และนักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบรายชื่อ

3. กำหนดการสอบ

         วัน เดือน ปี

สำหรับ

เวลา

วิชา

เวลาที่ใช้

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

09.00 – 11.30 น.

ทักษะภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมง

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

- รหัส 63 ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา

13.30 - 15.00 น.

สมรรถนะดิจิทัล

1 ชั่วโมง

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ 
  • เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ (ควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex )

5. ช่องทางการสอบ 

6. คู่มือการเข้าสอบ

7. วิธีการเข้าระบบ

  • User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (11 หลัก)
  • Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

 

8. ข้อปฏิบัติในการสอบ

9. วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEX

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วีดิทัศน์ การเข้าใช้งานระบบสอบ e Testing SRRU