Blog Detail Pic

ประกาศปรับปรุงและอัปเกรดระบบ Moodle จาก Version เดิม 3.6 เป็น Version ใหม่ 3.8 เพื่อรองรับการอบรมด้านการใช้งาน SRRU e-Learning Platform Moodle

by Kosin Sanannam | พุธ 3 มิถุนายน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงและอัปเกรดระบบ Moodle จาก Version เดิม 3.6 เป็น Version ใหม่ 3.8 เพื่อรองรับการอบรมด้านการใช้งาน SRRU e-Learning Platform Moodle ระยะที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ซึ่งการปรับปรุงและอัปเกรดนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ระบบ Moodle ในระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2563 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้                    

งานเทคโนโลยีสารเสนเทศ โทรศัพท์ 0 4471 0047 ต่อ 0704 อีเมล cc@srru.ac.th


อัลบั้มภาพ