Blog Detail Pic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)