Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉลอง สุขทอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 27 ตุลาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565


อัลบั้มรูป