Blog Detail Pic

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 28 กันยายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชเรศ แก่นบุตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ โคตรพันธ์ 


อัลบั้มรูป