Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ระยะที่ 3

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 15 กันยายน

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากส่วนราชการและส่วนงานปกครองประจำอำเภอในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนที่มีการนำเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบจำแนกคนจน รวมทั้งการนำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ และสร้างระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินทร์ และพัฒนาโมเดลแก้จน (Operating Model) ระดับพื้นที่ให้คนจนหลุดพ้นความยากจน ตามกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Framework; SLF) ด้วยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุรินทร์ (ศจพ.จ.สร.) และคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มรูป