Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้ามาสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนใน จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 12 กันยายน

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.อรวรรณ เกษแก้ว หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of South-East Asia ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 12 คน เข้าพบ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพูดคุย

โดยคณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มนี้จะเข้ามาสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 - 24 กันยายน 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัย University of South-East Asia ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ดำเนินการร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการส่งคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ามาสังเกตการสอนและทดลองสอนในจังหวัดสุรินทร์เป็นครั้งที่ 3 แล้ว


อัลบั้มรูป