Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 8 กันยายน

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่มาติดตาม ตรวจสอบ และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting จัดโดยงานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
โดยตลอดทั้ง 2 วัน คณะกรรมการได้ดำเนินการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนสภาฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงาน นักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ผู้แทนคณาจารย์ทุกคณะ ผู้ใช้บัณฑิตทุกคณะ ศิษย์เก่า ผู้แทนสายสนับสนุน ผู้แทนชุมชนที่ใช้บริการตามพันธกิจสถาบัน และสรุปผลการประเมิน ตามลำดับ
 
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 (ปีการศึกษา 2563 ได้ 4.29 คะแนน อยู่ในระดับดี) 


อัลบั้มรูป