Blog Detail Pic

รายงานผลการดำเนินงานและรับการตรวจประเมินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 31 สิงหาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการรายงานผลการดำเนินงานและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน

สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การจัดการผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ การปรับปรุง การพัฒนากระบวนการผลิต การวางแผนการเงินจัดทำบัญชี การตลาด การสร้างกำไร การจัดการช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมเรียนรู้และร่วมทำ

ซึ่งในโครงการดังกล่าวนักศึกษาและคณาจารย์จาก 6 คณะได้ร่วมทำงานกับชุมชนจำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย โครงการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยคณะวิทยาการจัดการร่วมกับสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านบัวขุนจง โครงการแปรรูปข้าวหอมะลิอินทรีย์โดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับวิสาหกิจเกษตรผสมผสานพนมดงรัก โครงการแปรรูปแมลงเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านละเอาะ โครงการแปรรูปปลาส้มและน้ำพริกปลาปลอดสารโดยคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านตลุง โครงการกระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านตะตึงไถง และโครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง