Blog Detail Pic

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 19 สิงหาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณภัทร ศรศิลป


อัลบั้มรูป