Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กิจกรรมที่ 4 Workshop ครั้งที่ 3

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 18 สิงหาคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กิจกรรมที่ 4 Workshop ครั้งที่ 3 แบบ Onsite มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยสำนักสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนโยบายและแผนเข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop และระดมสมองเพื่อนำเสนอ Initiative Program ตามลำดับ