ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

by Administrator | พุธ 17 สิงหาคม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1 เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 4 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5 เรื่อง แก้ไขประกาศประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6 เรื่อง หมายเลขและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ