Blog Detail Pic

การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล รอบที่ 3 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี (รหัส 61)

by Administrator | พุธ 17 สิงหาคม

การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล รอบที่ 3 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี (รหัส 61) ที่ยังไม่ได้เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่าน และผู้ที่ต้องการแจ้งจบก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รับฟังบรรยายการอบรมสมรรถนะดิจิทัลย้อนหลังที่ลิงก์ bit.ly/dgsrru3

กำหนดการสอบ

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี (รหัส 61) ที่ยังไม่ได้เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่าน และผู้ที่ต้องการแจ้งจบก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทุกคน เข้าสอบสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการสอบ

         วัน เดือน ปี สำหรับ เวลา วิชา เวลาที่ใช้
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565    นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี (รหัส 61) ที่ยังไม่ได้เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่าน และผู้ที่ต้องการแจ้งจบก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 13.00 - 15.00 น. ทักษะดิจิทัล 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

ช่องทางการสอบ

สอบออนไลน์ผ่านระบบ e-testing.srru.ac.th และควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex (ดาวน์โหลด โปรแกรม Cisco Webex)

เข้าใช้งานโดยระบุ User และ Password เดียวกันกับการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

!! นักศึกษา
         User (ชื่อผู้ใช้) คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
         Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

!! บุคลากร
         User (ชื่อผู้ใช้) คือ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลตัวแรกหรือสองตัว เช่น kullaphut.th
         Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ  
         - วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)
         - วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ

1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows
2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android
3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS
4. การเข้าระบบ e-testing เพื่อเข้า WebEx Meetings

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  

     - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ และสมาร์ทโฟนอีก 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 4471 0000 ต่อ 0704

หรือ inbox: m.me/itc.srru

*หมายเหตุ 

  1. เฉพาะทักษะดิจิทัลเท่านั้น ผู้ที่สอบไม่ผ่าน, ผู้ที่ไม่เคยเข้าสอบ
  2. ให้ผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อรายงานตัว
  3. ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  4. แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์