Blog Detail Pic

ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 1 สิงหาคม

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินงานแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA DAY 2022 : Decade of ITA Journey)

โดยผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ 88.75 คะแนน อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน ลดลงจากปีงบประมาณที่แล้ว 1.06 คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 89.81 คะแนน อยู่ในระดับ A)


อัลบั้มรูป