Blog Detail Pic

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรมไหว้ครู "อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณคร”ู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เป็นประธานในการเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์จากทั้ง 6 คณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 4 คนด้วย