Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 18 กรกฎาคม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ในรูปแบบ Online และ Onsite จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ ดร.ถนอม ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จากนั้น ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้บรรยายพิเศษผ่านระบบ Online ในหัวข้อ "ประเด็นสำคัญการผลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา" แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับ