ม.ราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
999

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รหัส 62, 63 และ 64 โดยได้จัดกิจกรรมทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ จำนวน 4,000 คน จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) วันละ 6 ชั่วโมง เวลา 2 วัน รวม 8 วัน  และจัดอบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (English Course) วันละ 6 ชั่วโมง เวลา 2 วัน รวม 4 วัน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 9-10, 23-24 กรกฎาคม, 6-7, 13-14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและการอบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดการทดสอบหลังการอบรมเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นลำดับต่อไป


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image