Blog Detail Pic

คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 24 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช แพ่งกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูพิชย์ ทานะ


อัลบั้มรูป