Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานสำหรับ กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ้นหรือชุมชนอื่น จาก รมว.อว.

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 21 พฤษภาคม

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานสำหรับ กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ้นหรือชุมชนอื่น จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง COWORKING AND LEARNING SPACE ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

cr: ภาพจาก ม.ราชภัฏชัยภูมิ


อัลบั้มรูป