Blog Detail Pic

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

by Administrator | อังคาร 19 เมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้  

- รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัญญา นาเหนือ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ
...........
 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป