Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 11 เมษายน

มหาวิทยาัลยราชภัฏสุรินทร์กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์และด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2565

ผู้สนใจสามารถอ่านประกาศและสมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/ พิมพ์ใบสมัครนำไปชำระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา จากนั้นอัพโหลดเอกสารส่งมายังมหาวิทยาลัย (ตามประกาศข้อ 6)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบั้มรูป