Blog Detail Pic

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

by Administrator | ศุกร์ 11 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา หอมคำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ กาญจนพิมาย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว

...........
 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป