Blog Detail Pic

ประกาศ ม.รภ.สร. ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (onsite) ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ฉบับที่ 032/2565 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (on-site) โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากอาจารย์ท่านใดจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online) ให้แจ้งประธานสาขาวิชาและคณบดีเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลัก


อัลบั้มรูป