ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ดร.สุริยะ ชนะชัย
ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
ประกาศ