ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ
ประกาศ