ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อ กระแสโสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีคม พรมมาบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง ทุมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา จินดาศรี
ประกาศ