ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย บุญปก
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจือจันทร์
นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน
ประกาศ