ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง
นายโชติพงษ์พันธุ์ สุขศิริมหาไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง ทุมทอง
ว่าที่พันตรี ประดับเกียรติ จันทร์ไทย
นายฟ้าประทาน เติมขุนทด
ว่าที่ร้อยเอก เภสัชกรวฤษฎิ์ อินทร์มา
รองศาสตราจารย์สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล