โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ทั่วไป แบบวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
ทั่วไป หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
หนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว แบบฟอร์มขอมีบัตประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั่วไป แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้
ใบลา แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช