โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบจัดทำข้อตกลงของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ทั่วไป เอกสารประกอบการประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ทั่วไป แบบวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
ทั่วไป หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
หนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว แบบฟอร์มขอมีบัตประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั่วไป แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้ปัจจุบัน
ทั่วไป แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้
ใบลา แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช