โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ทั่วไป แบบประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งครู
ทั่วไป แบบประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งวิชาการแบบ ปม.ส.1-แบบ ปม.ส.3
ทั่วไป แบบประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณสายสนับสนุนแบบ ปม.สน.1-แบบ ปม.สน.6
ทั่วไป แบบฟอร์มหนังสือขอลาออก
ทั่วไป แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น บันทึกขอเสนอผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เอกสารประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ใบรับรอง หนังสือรับรองเงินเดือน
ทั่วไป แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญค้ำประกันพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระยะที่ 1
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบฟอร์มกรณีค้ำประกันด้วยเงินสด(เงินนอกงบประมาณ)
ประเมิน และสัญญาจ้าง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาเพนักงานมหาวิทยาลัย-ตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2