โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน ระยะเวลาที่สอง
ประเมิน และสัญญาจ้าง สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ระยะเวลาที่สอง
ใบลา ใบลาออก
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบประเมินผู้บริหาร
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบข้อตกลงผู้บริหาร
ใบลา ใบลาพักผ่อน
ทั่วไป Job Application Form : SRRU
ทั่วไป ใบสมัครสายสนับสนุน
ทั่วไป ใบสมัครงานสายวิชาการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แบบสัญญาลาศึกษา(ภายในประเทศ)
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุลผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประเมิน และสัญญาจ้าง แบบจัดทำข้อตกลงของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ทั่วไป เอกสารประกอบการประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ทั่วไป แบบวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)