โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเลิก
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเลิก
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเลิก
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเลิก
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ บังคับใช้
กฎกระทรวง กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ บังคับใช้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พระราชบัญบัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา จำนวนวันลา ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และการได้รับค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ บังคับใช้