โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศุนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการลงโทษวินัยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง ระดับคุณภาพของผลงานและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น บังคับใช้
ประกาศ ก.บ.ม. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจา้ง บังคับใช้
ประกาศ ค.ร.ม. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจา้ง บังคับใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ ๒๕๕๕ ไม่ระบุ
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ บังคับใช้