โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

เอกสารเผยแพร่

ประเภท ชื่อเอกสาร
พระราชบัญญัติ พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
พระราชบัญญัติ พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บังคับใช้
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ บังคับใช้
- หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บังคับใช้
คู่มือ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สกอ. บังคับใช้
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่ บังคับใช้
ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 บังคับใช้
คู่มือ หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ บังคับใช้
คู่มือ หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ เล่ม 2 บังคับใช้
กฎ ก.พ.อ. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมืองฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้
ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้